HOME
 

آزمايش خمش و فشاری پنل

کارفرما
شرکت پولاد مشبک ايستا

موضوع

آزمايش خمشی و فشاری پانل
شرکت پولاد مشبک ايستا

توسط آزمايشگاه سازه
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن مهر ماه

 

3- نتايج آزمايشها بر روی پنل های مشبک پوما

1- مقدمه
در اين گزارش نتايج حاصل از آزمايش بارگذاری عرضی و بارگذاری فشاری نمونه های پانل شرکت پولاد مشبک ايستا بر اساس بخش E72-80 آيين نامه ASTM که به درخواست شرکت مذکور توسط آزمايشگاه سازه مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن انجام گرفته ارائه می گردد.

- مشخصات پانل
پانل های ساخته شده توسط شرکت پولاد مشبک ايستا شامل يک لايه پلی استايرن در ميان دو لايه بتن می باشد که يک شبکه فضايی از فولاد پيش ساخته جوش دو لايه بتن را به يکديگر متصل می نمايد. شبکه فولادی دو لايه پانل به صورت شطرنجی با ابعاد 50 در 50 ميلی متر و قطر 5/2 ميلی متر ساخته شده که دو لايه توسط مفتول های ارتباطی به صورت شکل ذيل متصل می شوند.
 

         

1- آزمايش بارگذاری عرضی


آزمايش بارگذاری عرضی بر اساس بند 11 از بخش E72 آيين نامه ASTM انجام پذيرفته که سيستم اعمال بارگذاری و شرايط تکيه گاهی نمونه مطابق ذيل تنظيم شده است.


 

 

خيز وسط دهانه توسط تغيير مکان سنج های الکترونيکی اندازه گيری و پس از کسر نشست متوسط تکيه گاه ها مقدار خيز خالص ثبت می گردد.

 

آزمايش بارگذاری عرضی نمونه شماره 1
عرض پانل 44 سانتی متر و هر لايه دارای 2 عدد ميلگرد تقويتی 8 Ø می باشد. و ضخامت متوسط نمونه 1/7 سانتی متر اندازه گيری شده است و منحنی نيرو خيز وسط دهانه با استفاده از مقادير ثبت شده مطابق ذيل حاصل گرديده است.
 

 

 

مشاهدات: نمونه شماره يک تحت بارگذاری رفتاری که از خود نشان داد در بار 750 کيلوگرم شروع به افزايش خيز تحت بار ثابت نمود.


نتيجه گيری: ظرفيت بار نهايی پانل شماره يک معادل بار گسترده 680 کيلوگرم بر مترمربع محاسبه شد.


2- آزمايش بارگذاری فشاری


آزمايش بارگذاری فشاری بر اساس بند 9 از بخش E72 آيين نامه ASTM انجام پذيرفته که سيستم اعمال بارگذاری و شرايط تکيه گاهی نمونه مطابق ذيل تنظيم شده است.
خيز وسط دهانه و تغيير طول نمونه توسط تغيير مکان سنج های الکترونيکی اندازه گيری و پس از کسر نشست متوسط تکيه گاه مقدار خيز خالص ثبت می گردد.
 

 

 

آزمايش بارگذاری فشاری نمونه شماره 2


نوع آزمايش: بارگذاری محوری (فشاری) ابعاد نمونه 44 در 270 سانتی متر ضخامت متوسط 5/7 سانتی متر و نمونه ها بدون آرماتور تقويتی می باشند. منحنی نيرو- خيز افقی وسط دهانه و منحنی نيرو- تغيير مکان عمودی به ترتيب با استفاده از مقادير ثبت شده در مراحل بارگذاری مطابق ذيل ترسيم می شود.

 

 

 

 

 

مشاهدات: پديده خاصی تا مرحله کمانش نمونه مشاهده نکرديد تا اين که در بار حدود 20 تن نمونه در اکثر کمانش در فاصله 1/1 متر از بالای پانل گسيخته می شود.


نتيجه گيری: مقدار ظرفيت نهايی باربری نمونه پانل با طولی معادل 70/2 متر بدون قيد جانبی برابر 20تن حاصل گرديد.

 


جزئيات اجرايی دال بتنی سقف با پانل سقفی "پوما" در دهانه 5 متر

 
 About Us | Projects | Photo | Price List | Contact Us | Advise

2012..: PUMAPANEL :.. All rights reserved    Design: E.K